Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

sweetdream98
22:22
7980 0d3b 390
sweetdream98
22:21
Reposted fromshakeme shakeme viasatyra satyra
sweetdream98
22:21
Umierać będziemy bardzo cicho w pustce którą sobie w sobie hodujemy której codziennie hołdujemy.
— "KonradMaszyna", Mateusz Pakuła
sweetdream98
22:20
9082 b8b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
sweetdream98
22:20
sweetdream98
22:20
3321 0d75 390
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasatyra satyra
sweetdream98
22:20
Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted frompeasorela peasorela viazachlystujsie zachlystujsie
sweetdream98
22:20
7311 abb9 390
Reposted fromMadristas Madristas viazachlystujsie zachlystujsie
sweetdream98
22:19
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted fromhighdesire highdesire viazachlystujsie zachlystujsie
sweetdream98
22:19
sweetdream98
22:19
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viazachlystujsie zachlystujsie
22:18
1080 e8ef 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viazachlystujsie zachlystujsie
sweetdream98
22:18
6872 f44e 390
J. A.

August 21 2018

sweetdream98
18:42
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
18:35
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
18:35
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
18:35
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
18:35
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
18:34
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
18:34
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl